Εταιρική Διακυβέρνηση

Θέσεις - Απόψεις > Εταιρική Διακυβέρνηση

Μια επένδυση υψηλής κερδοφορίας

Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης των επιχειρήσεων σήμερα είναι η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτόν, ο         ν.4706/2020 αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που επιδρά στην εταιρική κουλτούρα, στην αξιοπιστία και τη φήμη και που αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Η Εταιρική Διακυβέρνηση  είναι, άλλωστε, ένα θέμα το οποίο υποστηρίζει και προωθεί σθεναρά η ΕΑΣΕ,  πιστεύοντας ότι αποτελεί μονόδρομο για  την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών και κατά συνέπεια της ευημερίας των κοινωνιών, ενώ συμμετέχει και στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για την αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όμως κανένας νόμος δεν μπορεί να δημιουργήσει εταιρική κουλτούρα, παρά μόνο εάν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ενστερνιστούν στην πράξη τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρησιακή λειτουργία τους. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως ένα πλαίσιο αρχών που προσδίδει πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία. Μάλιστα η ΕΑΣΕ υπερθεματίζει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης  και στις εταιρίες του δημοσίου (με την κατάλληλη  νομοθετική ρύθμιση), καθώς και την υιοθέτησή τους και από τις μη εισηγμένες εταιρίες, δεδομένου ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν μεσομακροπρόθεσμα είναι τεράστια, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την πιστοληπτική ικανότητά τους.

Ιδανικά, η υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης για να μην χρειάζονται κυρώσεις και γραφειοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα ανώτατα στελέχη μάλιστα πρέπει υποστηρίζουν και να υλοποιούν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και να αποτελούν τα παραπάνω στοιχεία τομείς αξιολόγησης  της εκάστοτε επιχείρησης. Πιστεύω ότι κανένας ικανός επαγγελματίας manager δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη διοίκησης εταιρίας της οποίας το ΔΣ δεν λειτουργεί με ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης!

Η ελληνική επιχειρηματικότητα χρειάζεται ενέσεις αξιοπιστίας για να προσελκύσει κεφάλαια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς της. Οι Έλληνες CEOs χρειάζονται αξιοκρατικά, αξιόπιστα και κατηρτισμένα Διοικητικά Συμβούλια για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά μια εταιρία. Κι όλοι εμείς θέλουμε μια ισχυρή οικονομία για να τραβήξουμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Η τήρηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση αυτών των σχέσεων εμπιστοσύνης.

Γιάννης Αναστασόπουλος

Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor